Het gebruik van giftig S6-gas in installaties tot een minimum beperken

Het giftige SF6-gas wordt nog steeds gebruikt voor het schakelen van hoge spanningen en stromen in midden- en hoogspanningsschakelaars in onze distributienetten. SF6-gas draagt bij tot het broeikaseffect, maar jarenlang lobbyen in Brussel om het gebruik van dit gas te verbieden is succesvol gebleken! Vanaf 1-1-2026 mag SF6-gas niet meer worden gebruikt in schakelinstallaties tot en met 24 kV.

Door de jarenlange toepassing van SF6-gas in hoog- en middenspanningsschakelaars in ons elektriciteitsnet is de “installed base” van deze schakelaars zeer groot en zullen wij helaas nog jaren met dit “door mensen gemaakte” broeikasgas opgescheept zitten. Gebruikers van schakelapparatuur met SF6-gas zullen worden geconfronteerd met hoge kosten voor de sanering ervan, maar zullen worden gesteund door mogelijke subsidies van de overheid (afhankelijk van het land).

De diensten van deze klant kunnen ertoe bijdragen dat dit gas van de markt verdwijnt.

Het doel van het project is het opzetten van een haalbaarheidsstudie (Business case) voor Recycling Services, voor de verschillende klanten die in het bezit zijn van schakelapparatuur met SF6. Voorbeelden zijn:

1)         De sanering van bestaande SF6 schakelapparatuur
2)         Training voor klanten om hun schakelapparatuur zelf te herstellen
3)         Advies: wanneer is het optimale punt bereikt om de schakelapparatuur vanuit het oogpunt van milieuvriendelijkheid te saneren of in bedrijf te houden.

In eerste instantie willen wij ons concentreren op een beperkt aantal landen in Europa, die nog moeten worden aangewezen. Je zult kunnen werken met zakelijk onderlegde leiders met jarenlange expertise op dit gebied.

Wat is een mogelijke positieve business case voor recyclingdiensten en wat is de haalbaarheid daarvan, rekening houdend met de 3 mogelijkheden voor recyclingdiensten zoals vermeld in bovenstaande omschrijving?

Cluster: Smart Tech Impact

Dit project draagt bij aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s):